Eternity Christian Church in Perth
 Home | About Us | News & Events | Contact Us
 EN | VN
 
Page 1 | 2 | 3 | 4
CHRISTMAS 2020 on 24/12/2020
Posted on 19 Nov 2021


[ Read full story ]

Easter 2019 of Eternity Christian Church in Morley
Posted on 22 Apr 2019


[ Read full story ]

Good Friday and Easter 2019
Posted on 22 Apr 2019

Hằng năm người Do Thái vui mừng tổ chức ngày lễ cảm tạ Thiên Chúa của họ vào ngày 15 tháng giêng (Nissan) dựa theo lịch Do-Thái. Thời gian nầy vào khỏang mùa xuân của các quốc gia ở phía bắc bán cầu từ tháng Ba/ Tư Dương Lịch. Lễ nầy được kéo dài 7 ngày và được gọi là lễ Vượt Qua (Passover). Sở dĩ có ngày lễ trọng thể nầy vì theo Thánh Kinh, Thiên Chúa đã giải cứu dân Do Thái là tuyển dân của Ngài. Thiên Chúa đã đưa dân Do-Thái ra khỏi ách nô lệ tại nước Ai-cập mà họ phải chịu đựng gần 400 năm. Thiên Chúa của người Do-Thái cũng là Thiên Chúa của nhân loại.

Vì nhân loại bất toàn, phạm tội nên hụt mất tiêu chuẩn sống của Thiên Chúa nên khoảng gần 1500 năm sau khi giải thoát tuyển dân của Ngài, theo như Thánh Kinh đã bày tỏ thì Thiên Chúa đã xuống thế làm người qua hình hài của Đức Chúa Jêsus tại quốc gia Do-Thái. Ngài đã chịu chết để đền tội cho nhân loại trên Thập Tự Giá ngay trong dịp lễ Vượt Qua. Một điều duy nhất mà Thiên Chúa đã chịu chết trên Thập Tự Giá là Ngài yêu thương nhân loại và chính Ngài phải chịu hình phạt thế cho nhân loại. Và hể ai tin nhận Ngài thì được làm con của Ngài. Cho nên khi nói đến thập-tự-giá là nói đến tình yêu của Thiên Chúa ban cho nhân loại qua Đức Chúa Jesus Christ.
[ Read full story ]

GOOD FRIDAY & EASTER 2019
Posted on 22 Apr 2019

" Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.." (Rô-ma 5:8).

“Anh em đã bởi phép báp-tem được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. (Cô-lô-se 2:12)
[ Read full story ]
Page 1 | 2 | 3 | 4