Good Friday and Easter 2019
Posted by Webmaster on 22 Apr 2019
 

Hằng năm người Do Thái vui mừng tổ chức ngày lễ cảm tạ Thiên Chúa của họ vào ngày 15 tháng giêng (Nissan) dựa theo lịch Do-Thái. Thời gian nầy vào khỏang mùa xuân của các quốc gia ở phía bắc bán cầu từ tháng Ba/ Tư Dương Lịch. Lễ nầy được kéo dài 7 ngày và được gọi là lễ Vượt Qua (Passover). Sở dĩ có ngày lễ trọng thể nầy vì theo Thánh Kinh, Thiên Chúa đã giải cứu dân Do Thái là tuyển dân của Ngài. Thiên Chúa đã đưa dân Do-Thái ra khỏi ách nô lệ tại nước Ai-cập mà họ phải chịu đựng gần 400 năm. Thiên Chúa của người Do-Thái cũng là Thiên Chúa của nhân loại.

Vì nhân loại bất toàn, phạm tội nên hụt mất tiêu chuẩn sống của Thiên Chúa nên khoảng gần 1500 năm sau khi giải thoát tuyển dân của Ngài, theo như Thánh Kinh đã bày tỏ thì Thiên Chúa đã xuống thế làm người qua hình hài của Đức Chúa Jêsus tại quốc gia Do-Thái. Ngài đã chịu chết để đền tội cho nhân loại trên Thập Tự Giá ngay trong dịp lễ Vượt Qua. Một điều duy nhất mà Thiên Chúa đã chịu chết trên Thập Tự Giá là Ngài yêu thương nhân loại và chính Ngài phải chịu hình phạt thế cho nhân loại. Và hể ai tin nhận Ngài thì được làm con của Ngài. Cho nên khi nói đến thập-tự-giá là nói đến tình yêu của Thiên Chúa ban cho nhân loại qua Đức Chúa Jesus Christ.

Một điểm đặc biệt ở đây là Đức Chúa Jêsus Christ ba ngày sau khi chết, Thiên Chúa đã khiến Ngài sống lại và Ngài thăng thiên. Ngài sống lại để ban cho những ai là những người tin theo Ngài thì nhận được sự bình an trong đời nầy và được sự sống đời đời sau khi nhắm mắt về với Thiên Chúa.

Với một niềm tin như vậy, những quốc gia đặt nền tảng là Cơ Đốc Giáo, như Australia, hằng năm đã tổ chức trọng thể Lễ Thương Khó và Lễ Phục Sinh. Lễ Thương khó vào ngày thứ Sáu (Đức Chúa Jêsus chịu thương khó, Ngài đã bị đóng đinh trên Cây Thập Tự) và Lễ Phục Sinh vào Chúa Nhât (sáng sớm ngày thứ 3 sau khi chết thì Đức Chúa Jêsus sống lại).

Nhân dịp Lễ Thương Khó và Phục Sinh năm nay, Hội Thánh Tin Lành Baptist Vĩnh Hằng tại Perth kính mời quý đồng hương, ông bà, cô bác và các bạn hữu đến tham dự hai Lể đã nói trên với Hội Thánh chúng tôi tại số Unit 1, 99 Catherine Street Morley WA 6062 vào:

  1. Đêm thứ Sáu (19-04-2019) Lúc 7.30 tối… và
  2. Sáng Chúa Nhật (21-4-2016) lúc 8:00 giờ sáng.. Sau Lễ Phục Sinh Hội Thánh TL Baptist Vĩnh Hằng có tổ chức một buổi Picnic - Hội Thánh hân hoan đón chào quý đồng hương tham dự.

TM Ban Tổ Chức

Mục Sư Quản Nhiệm (Mob 0411.204.328)
Hội Thánh Tin Lành Baptist Vĩnh Hằng (Eternity Christian Church In Perth)